Home > Kaalaman > Tulog

Tulog

Sabi ni Rizal; to die is to rest. Naalala ko tuloy yung tanong ni Osang na kung ang pangalan ng tatay niya ay Francisco Mercado at ang nanay niya ay Teodora Alonzo bakit Jose Protacio Rizal ang pangalan niya. Nagtuturo daw ang mga Titser ng mali, ayun nawala yung programa sa ere.

Ang tawag ng Bibliya sa mga patay ay nangatutulog kasi nga’y parehas silang walang alam sa nangyayari sa kapaligiran hangga’t hindi sila bumabangon o nagigising.

Eccles 9:5 Sapagka’t nalalaman ng mga buhay, na sila’y mangamamatay: nguni’t hindi nalalaman ng patay ang anomang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan; sapagka’t ang alaala sa kanila ay nakalimutan.

Eccles 9:6 Maging ang kanilang pagibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon; na wala man silang anomang bahagi pa na magpakailan man sa anomang bagay na nagawa sa ilalim ng araw.

Pero, sino nga ba ang hindi mamamatay kung hindi yung mga dadatnan ni Jesucristo sa kanyang pagbabalik. Patay man o buhay kung magiging dapat ka ay tiyak babaguhin ka nang walang kasiraan.

1 Cor 15:51 Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga: hindi tayong lahat ay mangatutulog, nguni’t tayong lahat ay babaguhin,

1 Cor 15:52 Sa isang sangdali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak: sapagka’t tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mangabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo’y babaguhin.

Sa katotohanan ay wala pang umakyat sa langit kung saan nandoon ang Ama kundi si Jesucristo lamang.

John 3:13 At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga’y ang Anak ng tao, na nasa langit.

Maging ang namatay nang mga Apostol at mga propeta ay natutulog lamang at walang umakyat sa langit kahit isa man.

Hebrews 11:37 Sila’y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak: sila’y nagsilakad na paroo’t parito na may balat ng mga tupa’t kambing: na mga salat, nangapipighati, tinatampalasan;

Hebrews 11:38 (Na sa mga yaon ay hindi karapatdapat ang sanglibutan), na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib, at sa mga lungga ng lupa.

Hebrews 11:39 At ang lahat ng mga ito, nang sila’y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako,

Hebrews 11:40 Na ipinaghanda ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila’y huwag maging sakdal ng bukod sa atin.

Pansinin ang huling talata “upang sila’y huwag maging sakdal ng bukod sa atin”. Katotohanang hindi pa kinamtan ng mga naunang namatay ang pangako sapagkat walang magiging sakdal kung wala tayong kasabay nila. Kung baga, ang pagiging sakdal ay sabay-sabay, walang mauuna. Hindi yan araw-araw na pagka may namatay, huhukuman na agad, tapos akyat na agad sa langit as in now na at sasabihin nung naligtas, dito na me, diyan pa rin you!

Acts 17:31 Sapagka’t siya’y nagtakda ng isang araw na kaniyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kaniyang itinalaga; na ito’y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao, nang siya’y buhayin niyang maguli sa mga patay.

Ganito rin ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad;

John 14:2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka’t ako’y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan.

John 14:3 At kung ako’y pumaroon at kayo’y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo’y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon.

Logically, at magisip tayo, kung si Cristo ay hindi pa muling naparirito at ang namatay nang mga Apostol sa kahihintay kay Cristo ay di pa naparoroon, saan ngayon sila nandoon?

E di mga tulog pa nga hanggang ngayon!

Sa dami ng mga talatang yan na nagpapatunay at ayaw mo pang maniwala, talagang matigas na lang ang bungo mo kung ipipilit mo pa rin na nasa langit na ang namatay mo nang mga kamag-anak. Dapat sa iyo ay paluin ang ulo para lumambot.

Advertisements
Categories: Kaalaman Tags: , , , , , ,
 1. January 16 at 2:49 am

  Ahahahahahaha tumambling ako sa last sentence mo ah… jejejejejeje

  Like

 2. kaspangarigan
  January 16 at 4:28 am

  Sana naman sa pag-tumbling mo di nauna ulo mo sa lupa. πŸ˜†

  Like

 3. January 17 at 12:05 pm

  ganun pala yun.hmm. nakakapaisip talaga ang inyo pong mga nilalagay:D

  Like

  • kaspangarigan
   January 17 at 12:37 pm

   Salamat naman at may nakikita ang iyong mga mata.

   Lk 11:34 Ang ilawan ng katawan mo ay ang iyong mata: kung magaling ang iyong mata, ang buong katawan mo naman ay puspos ng liwanag; datapuwa’t kung ito’y may sakit, ang katawan mo nama’y puspos ng kadiliman.

   Mainam ang mga matang nakakakita ng katwiran ng Dios at sumampalataya siya dito. πŸ˜›

   Like

 4. January 17 at 4:16 pm

  Sorry I’m not relegious pero medyo nakakarelate ako.

  cute ng smiley sa ending! Sige add ko na rin ‘tong blog mo sa blogroll ko.

  Like

  • kaspangarigan
   January 17 at 11:39 pm

   Thanks, Na add na rin kita. πŸ˜›

   Dapat kang maging religious para magawa mo ito.

   Galatians 6:10 Kaya nga, samantalang tayo’y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya.

   Galatians 6:9 At huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka’t sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod.

   Mt 10:22 At kayo’y kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan: datapuwa’t ang magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas.

   Like

 5. January 17 at 5:09 pm

  ang masabi ko lang malupit ang mtrcb……….mabuti kung host ang nagsabi ng di maganda..kaso isang guest lang ang nagsalita ng di maganda..di tama iyon na basta suspendihin..paano na lang kung may isang show na sikat na sikat at mag utos ng isang tao na mag guest at mag sabi ng di maganda para ang naturang show ay bumagsak..ganun ang nangyari sa showtime..pinolitika iyan..

  Like

  • kaspangarigan
   January 17 at 11:23 pm

   mismo. πŸ˜†

   Like

 6. Mon
  January 17 at 9:41 pm

  i’ve added your link already.

  i like this post and thanks for sharing these bible verses.

  i personally don’t believe in life after death. i don’t believe in ghosts.

  Like

  • kaspangarigan
   January 17 at 11:22 pm

   I’ve added your link too.

   Mahirap sa tao ang hindi naniniwala sa life after death. Ang hangin datapwa’t di ko nakikita ay sumasampalataya akong Dios ang may lalang.

   Heb 11:1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita.

   Ang isip bagama’t mayroon tayo ay nagiging baliw katulad din naman ng lahat ng mga bagay na di nananatili kabilang na ang tao.

   Heb 11:3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa’t ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita.

   Mahirap panghawakan ang sariling kaalaman. Ganito ang sabi ng Panginoon.

   Proverbs 1:26 Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan: ako’y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating;

   Proverbs 1:27 Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. At ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipoipo; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo.

   Proverbs 1:28 Kung magkagayo’y tatawag sila sa akin, nguni’t hindi ako sasagot; hahanapin nila akong masikap, nguni’t hindi nila ako masusumpungan:

   Proverbs 1:29 Sapagka’t kanilang ipinagtanim ang kaalaman, at hindi pinili ang takot sa Panginoon.

   Like

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: