Home > Pamilya > Salita

Salita

Lagi mong sinasabi, Anak ako ng Dios. Kung tanungin kaya kita kung papaano ka naging anak ng Dios, masasagot mo kaya kung bakit?

Si Kristo ay anak ng Dios dahil siya’y ipinanganak ng Ama.

Heb 1:5 Sapagka’t kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? at muli, Ako’y magiging kaniyang Ama, At siya’y magiging aking Anak?

Siya ay nagkatawang tao na ipinanganak ni Maria pero bago yun ay ipinanganak na rin siya,Β  nauna pa kay Abraham.

Jn 8:58 Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga.

Unawa ng iba, si Cristo ay tao. Nagkatawang tao nga, tao ba yan? Heller! kung ang baboy magkatawang aso, aso ba yung baboy? Sa katunayan kasama siya ng Dios nang lalangin nila ang tao. Pansinin ang salitang sinabi ng Dios; lalangin natin.

Gen 1:26 At sinabi ng Dios, Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis: at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawa’t umuusad, na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa.

At hindi nilalang ang lahat kung hindi dahil sa kanya dahil gusto ng Ama ay maging masaya si Cristo. Naalala ko tuloy yung kantang “Because of You”.

Col 1:16 Sapagka’t sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya;

Kaya naman walang nakakita sa Ama kundi ang bugtong na anak na si Jesucristo lamang.

Jn 1:18 Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya.

Maaaring itanong mo. Babae ba ang Dios at nanganganak? Bakit imposible ba? Kung nagawa niya na ang babae ay puedeng manganak Siya pa kaya ang hindi kayang manganak?

Ang isa kasi na hindi kayang gawin ng Dios, maliban sa hindi Siya matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man ay ang magsinungaling.

Tit 1:2 Sa pagasa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Dios na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan;

Maliban kay Cristo, ang lahat ng bagay, tao at anghel ay nilikha Niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Siguro naman nabasa ninyo ito noong Siya ay lumalalang ng langit at lupa.

Gen 1:3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.

Is 45:12 Aking ginawa ang lupa, at nilalang ko ang tao rito: ako, sa makatuwid baga’y ang aking mga kamay, nagladlad ng langit, at sa lahat ng natatanaw roon ay nagutos ako.

Di ba salita lang ng Dios yan at natutupad at nagkakatotoo? Sa kanyang salita tayo rin ay kanyang ipinanganak.

Jas 1:18 Sa kaniyang sariling kalooban ay kaniya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo’y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kaniyang mga nilalang.

John 1:12 Datapuwa’t ang lahat ng sa kaniya’y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga’y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan:

John 1:13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios.

Na pagkatapos matanggap ang salita ng katotohanan ay kinakailangang mahugasan ang inyong kasalanan sa pamamagitan ng tubig o bautismo upang kayo’y maipanganak muli.

Jn 3:5 Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao’y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios.

Sabad ni Manong, ako anak ako ng Dios kasi two (2) times akong nabinyagan, noong maliit pa ako at nung ten (10) years old ako. Hello! r u drugs? Ang binyag o bautismo ay pagtatakwil sa iyong masasamang ginawa pagkatapos na ikaw ay maliwanagan. Anong kasalanan naman ang tatalikuran at pagsisisihan mo nung maliit kang bata at 10 years old pa lang?Β  Lasinggero, babaero, sugalero at puro bisyo ka nga. Ngayon ka dapat magsisi at magpa-bautismo at natitiyak kong si Diablo pa ang Ama mo.

Jn 8:44 Kayo’y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya’y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka’t walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka’t siya’y isang sinungaling, at ama nito.

Hindi ba ang isang tanong ng nagbibinyag ay “itinatakwil mo ba si Satanas at ang lahat ng kanyang gawang masasama”? Sagot ng Alalay at mga Ninong at Ninang, Opo itinatakwil ko.

Tanong, Sino ang bininyagan o binautismuhan eh baka mga lasinggero, sugalera at babaero yung mga nagsisagot? Galaw galaw, esep esep magkaroon ng unawa bago mahuli ang lahat. Ating panghawakan ang mga salita ng Dios hindi ng kung sino-sino lang na mga nagmamarunong na tao.

Gal 1:8 Datapuwa’t kahima’t kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anomang evangelio na iba sa aming ipinangangaral sa inyo, ay matakuwil.

Ngayon, papaano ka naging anak ng Dios, o sinong Ama mo? Kapamilya ka ba ni Satanas o Kapuso ka ni Cristo or vice versa? It’s up to you, but Manny Pacquiao said, Now you know.

Advertisements
 1. January 25 at 8:09 am

  Shaks andami nanamang bible verses. Baka next time na pagbisita ko dito malusaw na ko. Hahaha. πŸ˜›

  Like

  • kaspangarigan
   January 25 at 8:19 am

   Kailangan kasing maglagay ng verses parekoy para hindi sabihin ng nagbabasa na ako’y nagsasalita ng sa ganang aking sarili.

   Jn 7:18 Ang nagsasalita ng sa ganang kaniyang sarili’y humahanap ng kaniyang sariling kaluwalhatian: datapuwa’t ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kaniya’y nagsugo, ang gayon ay totoo, at sa kaniya’y walang kalikuan.

   Para ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ko o kung ano yung alam ko.

   1 Cor 2:5 Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Dios.

   Like

 2. January 25 at 11:59 am

  Naks! nasusunog na ata ako… jowk! jejejejeje see… now we know… jejejejeje

  Like

  • kaspangarigan
   January 25 at 12:25 pm

   Now they know..

   Like

 3. mr. sleepyhead
  January 25 at 3:35 pm

  Iba ka talaga kaskapangarigan! =]

  salute salute!

  You are invited to Llama’s Choice Award 2010

  Like

  • kaspangarigan
   January 25 at 4:26 pm

   Carry on.

   Like

 4. January 25 at 4:27 pm

  haha seryoso na eh, natawa naman ako sa ending.wahaha:D
  naalala ko tuloy yung binyag ko, twice ako bininyagan kasi nagchange ng religion ang aking ina noong 12 years old ako, kaya bininyagan ulit ako.hihi πŸ˜€

  salamat pong muli sa mga sharings πŸ˜€ namiss ko magbasa dito! πŸ™‚

  Like

  • kaspangarigan
   January 25 at 4:41 pm

   You are welcome. πŸ˜†

   Umasa kang patuloy akong maghahatid ng mga aral at karunungan ng Dios kaalinsabay ng mga pasaway kong kaalaman.

   Gaya ng sinasaad sa titulo ng paskil na ito hango sa makatotohanan ng kasulatan at malilikot kong imahinasyon.

   Pulutin ang sa Diyos at iwaksi ang sa akin.

   Like

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: