Home > Kaalaman > Hatol

Hatol

Ganito ang katwiran ng mga taong liko at walang unawa. “Ang Dios ay pagibig kaya naman kahit anong aking gawin ay okay lang sa kanya. Ako’y kanyang anak at Siya’y aking Ama”. Sino naman kayang Ama ang tinutukoy nila?

May  isang Ama kasi na tinutukoy ang kasulatan na may ibang kapangyarihan at katangian.

Jn 8:44 Kayo’y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya’y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka’t walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka’t siya’y isang sinungaling, at ama nito.

At may mga ipinanganak na mga tao na talagang mga hayop.

2 Pet 2:12 Datapuwa’t ang mga ito, na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin, na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol.

Kaya naman ang Dios ay nagpapaalala, tumatawag, nagtuturo, sumasaway at pilit tayong inaabot.

Prov 1:23 Magsibalik kayo sa aking saway: narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo.

Prov 1:24 Sapagka’t ako’y tumawag, at kayo’y tumanggi: aking iniunat ang aking kamay, at walang makinig;

Prov 1:25 Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway:

Prov 1:26 Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan: ako’y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating;

Prov 1:27 Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. At ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipoipo; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo.

Prov 1:28 Kung magkagayo’y tatawag sila sa akin, nguni’t hindi ako sasagot; hahanapin nila akong masikap, nguni’t hindi nila ako masusumpungan:

Prov 1:29 Sapagka’t kanilang ipinagtanim ang kaalaman, at hindi pinili ang takot sa Panginoon.

Bakit Siya lumikha ng masama? Di ba nilikha Niya ang lahat ng bagay, Tao at pati mga Anghel?

Eccles 7:29 Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Dios ang tao; nguni’t nagsihanap sila ng maraming katha.

Kaya nga ang tao ng Dios ay tinuturuang maging lubos sa lahat ng gawang mabuti.

Lev 20:7 Magpakabanal nga kayo at kayo’y maging banal; sapagka’t ako ang Panginoon ninyong Dios.

Dahil dito’y, pagsumikapan nating mapabilang sa bayan ng Dios na sarili niyang pag-aari.

Deut 7:6 Sapagka’t ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Dios; pinili ka ng Panginoon mong Dios upang maging bayan sa kaniyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa.

At hindi sa mga walang kabuluhan patungo sa hukay ng kabulukan.

1 Tim 5:15 Sapagka’t ang mga iba’y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas.

Kaya lumipat ka na kapatid, tara na, lipat bahay ka na, iwanan mo na bisyo mo at ang mga pansamantala at walang kabuluhang dulo’t ng sanglibutan.

Jn 5:24 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang dumirinig ng aking salita, at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan.

Advertisements
 1. February 4 at 8:32 am

  gnun nman kc ang mga anak e, minsan pasaway hehhe..

  Like

  • kaspangarigan
   February 4 at 11:49 am

   Uy, naalala ko yung story ng prodigal son na ipinaghanda pa ng kanyang ama ng piging dahil sa siya’y nagbalik.

   Lk 15:7 Sinasabi ko sa inyo, na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kay sa siyam na pu’t siyam na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi.

   Like

 2. February 5 at 4:25 am

  what do you think about Judgment Day?

  Like

  • kaspangarigan
   February 5 at 5:06 am

   Acts 17:31 Sapagka’t siya’y nagtakda ng isang araw na kaniyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kaniyang itinalaga; na ito’y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao, nang siya’y buhayin niyang maguli sa mga patay.

   Alam mo bang kahit mga Apostol ay hindi pa nahahatulan? Sabay sabay kasi ang paghatol.

   Heb 11:37 Sila’y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak: sila’y nagsilakad na paroo’t parito na may balat ng mga tupa’t kambing: na mga salat, nangapipighati, tinatampalasan;

   Heb 11:38 (Na sa mga yaon ay hindi karapatdapat ang sanglibutan), na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib, at sa mga lungga ng lupa.

   Heb 11:40 Na ipinaghanda ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila’y huwag maging sakdal ng bukod sa atin.

   Kasama tayong hahatulan sabay sabay. Walang mahuhuli, walang mauuna.

   Like

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: