Home > karunungan > Blessed

Blessed

Noong ako’y bata pa, may natatandaan akong nag-iisang verse ng Bible na nire-recite ko pa nguni’t ngayon ko lang naiintindihan ng buong-buo.

Mt 5:8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God.

Sigurado ako na ang sinabing ito ni Cristo ay para lamang sa mga tao sapagka’t Siya kabilang nang mga Anghel sa langit ay nakikita ang Dios Ama ng mukhaan. Sa katunayan maging si Satanas ay nakakakita rin ng Kanyang mukha habang nagsusumbong ito sa Kanyang harapan araw at gabi..

Rev 12:10 And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, who accused them before our God day and night.

Yung mga mahilig magsumbong diyan o kaya e sipsip ng sipsip dahil isinusulong ang sarili sa ikapapahamak ng iba, tiyak na tiyak na kayo’y mga kalahi ni Satanas.

Ating inaantay si Cristo sa kanyang muling pagbabalik upang tayo naman katulad nilang nakakakita sa Ama ay makakita rin ng mukhaan.

1 Cor 15:25 For he must reign, till he hath put all enemies under his feet.

Sapagka’t kinakailangang siya’y maghari sa loob ng isang libong taon hanggang sa ibigay niya ang lahat ng kapamahalaan sa Dios Ama.

1 Cor 15:24 Then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father; when he shall have put down all rule, and all authority, and power.

Kaya nga kinakailangan na tuparin natin ang utos, na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo at ipakilala niya sa atin ang Ama.

1 Tim 6:15 Which in his times he will show who is the blessed and only Potentate, the King of kings, and Lord of lords;

Pansamantala sa loob ng isang libong taon, si Cristo muna ang Hari ng mga hari, at Panginoon ng mga panginoon hanggang sa ito’y kanyang isuko sa Ama. Hindi ito puedeng ihalintulad sa kapamahalaan ng tao dito sa lupa na kapag ang amang hari ay namatay ang anak ang magiging hari, sapagka’t sa relasyong Dios at Cristo, ang Dios Ama ay walang kamatayan.

1 Tim 6:16 Who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach; whom no man hath seen, nor can see: to whom be honor and power everlasting. Amen.

Walang taong nakakita kailanman sa Ama sapagka’t ito’y katuparan na magaganap lamang sa hinaharap sa pamamagitan ni Cristo sa kanyang muling pagparito.

Mga bobo at tanga lamang ang mga nagsasabing si Maria ay nasa langit na. Ang mga ito ay mga nag-aaring guro ng katuwiran nguni’t mga walang unawa sa kasulatan.

Lk 11:27 And it came to pass, as he was speaking these things, a certain woman of the company lifted up her voice, and said to him, Blessed is the womb that bore thee, and the paps which nourished thee.

Lk 11:28 But he said, Yes, rather blessed are they that hear the word of God, and keep it.

Ngayon sino ang mas mapalad, si Maria o tayo na sinasabi ni Cristo na lalong mapapalad na nangakikinig ng salita ng Dios, at ito’y ginaganap. Tigilan na ninyo ang kalokohang si Maria ang tagapamagitan, kung gusto ninyong maging dapat. Makinig kayo sa sinasabi ng kasulatan huwag sa mga sinasabi ng mga Pari at mga Pastor na bulaan.

Advertisements
 1. March 10 at 1:54 am

  Ang tapang tapang talaga ni Cristo ano?
  1 Cor 15:25 For he must reign, till he hath put all enemies under his feet.

  Akala ko love thy enemies hindi pala.

  Like

  • kaspangarigan
   March 10 at 2:07 am

   Sa tao lang yung love your enemies. May chance kasi ang tao para magbago hangga’t may hininga.

   Tignan mo si Satanas, paroo’t parito siya sa Dios, nakiki-attend nga ng meeting ng mga anak ng Dios kahit hindi siya invited.

   Job 1:6 Isang araw nga nang ang mga anak ng Dios ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila.

   Job 1:7 At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Saan ka nanggaling? Nang magkagayo’y sumagot si Satanas sa Panginoon, at nagsabi, Sa pagpaparoo’t parito sa lupa, at sa pagmamanhik manaog doon.

   Hindi pa kasi dumating ang panahon na siya ay ibubulid. In God’s time.

   Like

   • March 10 at 2:23 am

    Wow! akala ko haka-haka lang yan si Satanas meron pala talagang tunay na Satanas at nakipag-eb pa sa Panginoon ayon kay Job. interesting…

    Job 1:6 Isang araw nga nang ang mga anak ng Dios ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila.

    Like

   • kaspangarigan
    March 10 at 2:29 am

    Binanggi’t din yan sa bagong tipan.

    Rev 20:2 At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na isang libong taon,

    Rev 20:3 At siya’y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag ng magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang isang libong taon: pagkatapos nito ay kailangang siya’y pawalang kaunting panahon.

    Like

   • March 10 at 2:31 am

    Nakalimutan ko palang nakipag EB din pala si Satanas kay Cristo doon sa desyerto. Nag try din pala syang i-temp si Cristo.

    Like

   • kaspangarigan
    March 10 at 5:42 am

    Naalala ko nga pala. Gutom na gutom noon si Cristo kaya inuutusan ng Diablo si Cristo na gawing tinapay yung bato.

    Kung ginawa niya mismo yung bato at ipinain yung tinapay di mas convincing pa sana. Ang siste, di kayang gawin ni Satanas na tinapay ang bato.

    Magpatihulog ka, sabi ni Satanas kay Cristo. Kung itinulak na sana niya, di tapos ang kuwento. Ang siste, di niya kayang salingin si Cristo.

    Makapangyarihan man, mayroon siyang limitasyon na hindi niya kayang gawin. Mandaya at mang-udyok lang ang kaya niyang gawin, gayon din sa tao.

    Like

 2. March 10 at 2:02 am

  Yaiiks!

  Mga bobo at tanga lamang ang mga nagsasabing si Maria ay nasa langit na. Ang mga ito ay mga nag-aaring guro ng katuwiran nguni’t mga walang unawa sa kasulatan.

  Well, may milyon-milyon o bilyones katao ang naniniwala kay Maria. In fact, may mga rebolto pa ito. Ipagpalagay natin na wala silang unawa sa kasulatan, subalit naunawaan nila ang tradisyon, kultura at paniniwala mula pa sa kanilang kanununuan at itoy kanilang sinunod. Hindi ba pueding respetuhin ang kanilang paniniwala upang mabuhay tayong matiwasay sa mundong ibabaw?

  Like

  • kaspangarigan
   March 10 at 2:11 am

   Yan nga ang binabago ni Cristo noon pa. Ayaw talaga nilang makinig sa sinasabi ng Dios.

   Mk 7:13 Na niwawalang kabuluhan ang salita ng Dios ng inyong sali’t-saling sabi, na inyong itinuro: at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito.

   Like

 3. March 10 at 2:09 am

  On the other hand, palagay ko po dahil ang batayan ninyo na ang kasulatan ay galing sa Diyos, mula sa Diyos at walang mali puro tama ang nakasulat na dapat basahin at sundin then… mga bobo nga at tanga silang lahat! bwahahah! to exaggerate my point buti na lang wala tayong baril baka pagbabarilin pa natin ung hindi maniniwala sa sinabi sa bibliya di ba?

  Like

  • kaspangarigan
   March 10 at 2:12 am

   Tanong ko sa iyo, at ito ay isang hamon. Alin sa mga sinasabi ng Bibliya ang hindi totoo?

   Like

  • kaspangarigan
   March 10 at 2:15 am

   Mt 13:14 At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias, na sinasabi, Sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anomang paraa’y hindi ninyo mapaguunawa; At sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anomang paraa’y hindi ninyo mamamalas:

   Mk 4:12 Upang kung magsitingin sila’y mangakakita, at huwag mamalas; at kung mangakinig sila’y mangakarinig, at huwag mangakaunawa; baka sakaling sila’y mangagbalikloob, at patawarin sila.

   Like

  • kaspangarigan
   March 10 at 2:20 am

   Eph 6:12 Sapagka’t ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan.

   Sa katuwiran tayo naghahamok, hindi sa laman at dugo. Diwa yan ng pagiging Kristiyano.

   Like

 4. March 10 at 2:13 am

  Lahat po ay totoo.

  Like

  • kaspangarigan
   March 10 at 2:16 am

   2 Tim 3:16 Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:

   Like

 5. March 10 at 2:38 am

  Sa tao lang yung love your enemies. May chance kasi ang tao para magbago hangga’t may hininga.

  So ibig po ba ninyong sabihin ay ang ibig sabihin ng verse na ito hinggil sa enemies ay para kay Satanas na kanyang kalaban at hindi sa tao?

  1 Cor 15:25 For he must reign, till he hath put all enemies under his feet.

  Like

  • kaspangarigan
   March 10 at 2:44 am

   Kondenado na si Satanas at ang mga Anghel na nagsisunod sa kanya, wala na silang pagasang maligtas. Ang mga enemies na tinutukoy diyan ay yung mga madadaya ni Satanas na mga tao.

   Sa madaling salita ay mga anak niya.

   Jn 8:44 Kayo’y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya’y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka’t walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka’t siya’y isang sinungaling, at ama nito.

   Like

  • kaspangarigan
   March 10 at 2:55 am

   Posible kasi na may anghel pang madadaya rin.

   Rev 22:8 At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatirapa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito.

   Rev 22:9 At sinasabi niya sa akin, Ingatan mong huwag gawin iyan: ako’y kapuwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta, at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito: sumamba ka sa Dios.

   Jud 1:6 At ang mga anghel na hindi nangagingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw.

   Like

  • kaspangarigan
   March 10 at 5:50 am

   1 Tim 2:4 Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao’y mangaligtas, at mangakaalam ng katotohanan.

   Subali’t tao mismo ang ayaw sumunod sapagka’t mas mahal niya ang sariling kalayawan kaysa tumalima sa aral at utos ng Dios.

   Lk 9:23 At sinabi niya sa lahat, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin sa arawaraw ang kaniyang krus, at sumunod sa akin.

   Like

 6. March 10 at 8:36 am

  the bible verses u shared are refreshing!
  Thank you.

  by the way, bakit naka-crash out yung link ko sa sidebar/blogroll mo? heehe

  Like

  • kaspangarigan
   March 10 at 8:53 am

   Ibig sabihin may nag view ng link mo from this blog. 😛

   Like

 7. March 10 at 12:49 pm

  i love then that verse from the Bible— the sermon of the mount

  Like

  • kaspangarigan
   March 10 at 1:18 pm

   Nice to know.

   BTW, thanks for visiting this blog regularly. I hope you learned a lot. 😛

   Like

 8. March 11 at 2:50 am

  *Oh. Sorry Kaspangarigan.. I will update your anchor text now.

  Funny vid too!=)

  DeejGeek of http://deejgeek.blogspot.com

  Like

  • kaspangarigan
   March 11 at 8:08 am

   K. Thanks. 😛

   Like

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: