Home > Video > Doktrina

Doktrina

Sa pamamagitan ng isang sugo ay ganito ipinauunawa sa isang tao ang mga salita ng Dios.

Acts 8:26 And the angel of the Lord spoke to Philip, saying, Arise, and go towards the south, to the way that goeth down from Jerusalem to Gaza, which is desert.

Acts 8:27 And he arose, and went: and behold, a man of Ethiopia, a eunuch of great authority under Candace queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem to worship,

Acts 8:28 Was returning; and sitting in his chariot, read Isaiah the prophet.

Acts 8:29 Then the Spirit said to Philip, Go near and join thyself to this chariot.

Acts 8:30 And Philip ran thither to him, and heard him reading the prophet Isaiah, and said, Understandest thou what thou readest?

Acts 8:31 And he said, How can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up, and sit with him.

Acts 8:32 The place of the scripture which he read was this, He was led as a sheep to the slaughter; and like a lamb dumb before his shearer, so he opened not his mouth:

Acts 8:33 In his humiliation his judgment was taken away: and who shall declare his generation? for his life is taken from the earth.

Acts 8:34 And the eunuch answered Philip, and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? of himself, or of some other man?

Acts 8:35 Then Philip opened his mouth, and began at the same scripture, and preached to him Jesus.

Acts 8:36 And as they went on their way, they came to a certain water: and the eunuch said, See, here is water; what doth hinder me to be baptized?

Acts 8:37 And Philip said, If thou believest with all thy heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God.

Acts 8:38 And he commanded the chariot to stand still: and they both went down into the water, both Philip and the eunuch; and he baptized him.

Acts 8:39 And when they had come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more: and he went on his way rejoicing.

Sa kasalukuyang henerasyon, sumampalataya at tanggapin mo lang na si Jesu-Cristo ay ang tagapagligtas, bautismo agad at tiyak ligtas ka na. Walang doktrina na magaganap, walang malalim na pagpapaliwanag kung anu-ano ang dapat mong sasampalatayanan at pananatilihan bilang isang Kristiyano. Kaya naman marami sa mga miyembro ang hilaw at mapansariling kalooban.

Ipinangaral ni Felipe sa bating ang kasulatan mula sa kasulatan ni Isaias, ay ipinangaral sa kaniya si Jesus. Acts 8:35

At maliban nga na isinugo ang magpapapaliwanag, kahit basahin mo ang kasulatan, ay paanong magagawa ito, maliban nang may pumatnubay na sinoman? Acts 8:31

Jn 3:34 For he whom God hath sent, speaketh the words of God: for to him God giveth not the Spirit by measure.

Maraming mga aral si Cristo na mula sa Ama ang dapat nating sundin bilang isang Kristiyano. Ang gayak, pakikipag-kapwa tao, mga paraan ng pagsamba pati na ang gagastusin mo ay napapaloob sa kanyang mga aral na tinatawag na Doktrina na dapat nating alamin para maiwas sa mga doktina ni Satanas.

Mk 7:7 But, in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men.

1 Tim 4:1 Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some will depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of demons;

Heb 13:9 Be not carried about with divers and strange doctrines: for it is a good thing that the heart be established with grace; not with meats, which have not profited them that have been occupied in them.

Advertisements
 1. kaspangarigan
  March 29 at 6:10 am

  Dun sa nagpost ng comment. Identify yourself so I will not remove your post. I will make sure I will not remove your post even if its deregatory. Please be responsible and be brave enough to stand up & justify your comment.

  Jas 5:12 Nguni’t higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa, kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anomang ibang sumpa: kundi ang inyong oo, ay maging oo; at ang inyong hindi, ay maging hindi; upang kayo’y huwag mangahulog sa ilalim ng hatol.

  Acts 26:26 Sapagka’t nalalaman ng hari ang mga bagay na ito, na sa kaniya’y nagsasalita naman ako ng buong laya: sapagka’t naniniwala ako na sa kaniya’y walang nalilingid sa mga bagay na ito; sapagka’t ito’y hindi ginawa sa isang sulok.

  Si Apostol Pedro nang magkamali ay hinarap ni Apostol Pablo ng mukhaan at hindi sa talikuran. Ganito sana ang maging pag-uugali ng isang nananampalataya kay Cristo.

  Gal 2:11 Nguni’t nang dumating si Cefas sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kaniya ng mukhaan, sapagka’t siya’y nararapat hatulan.

  Ang mga bidyong sinasabi mo ay ginawa ng mga taong nahatulan na ng Iglesia at ang kanilang ganti ay magsalita at gumawa ng mga bagay sa sulok-sulok.

  Mt 16:19 Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: at anomang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit; at anomang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit.

  At ang ilan sa kanila ay naibigay na ng Iglesia kay Satanas, katulad ni Himeneo at Alejandro upang turuang huwag mamusong.

  1 Cor 5:5 Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kaniyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus.

  1 Tim 1:20 Na sa mga ito’y si Himeneo at si Alejandro; na sila’y aking ibinigay kay Satanas, upang sila’y maturuang huwag mamusong.

  Like

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: