Home > Nakaugalian > Semana Santa

Semana Santa

Panahon na naman ng semana santa. Isang ritual na isinasagawa ng mga deboto tuwing sasapit ang buwan ng Abril. Ang tawag ng mga Katoliko sa wikang english ay “holy week”.

Sa biglang tingin para itong isang paraan ng pagpapakabanal dahil sa salitang “holy o banal”, subali’t kung lalawakan ang unawa, maaaring maitanong mo, papaano naman yung mga ibang linggo ng mga susunod na buwan, “unholy week” na ba sila?

Iba-iba man ang pagsasagawa ng mga sumusunod: palaspas, pabasa, via dolorosa, visita iglesia, paghuhugas, moriones at panata ay masasabi mong wala naman sa mga ito ang nagpapabago sa pag-uugali ng mga tao. Mga ritual na halaw sa mga sali’t-saling sabi ng mga tao na kailanman ay di makakapagpatibay.

Mk 7:13 Making the word of God of no effect through your traditions, which ye have delivered: and many such like things ye do.

Pagkatapos na ang mga makasalanan kuno ay magpapako sa Krus, sa susunod na taon ay makikita mong, yun at yun ding tao ang ipinapako. Para bang sinasabi kay Cristo, tignan mo, ikaw isang beses lang ipinako pero ako maraming beses na. At parang hayagang sinasabi sa mga tao, hey… no big deal, madali lang ang magpapako. Isang sampal sa sakripisyo at hirap na dinaanan at dinanas ni Cristo.

Tanong, ipinahihintulot ba ng kasulatan ang mga gawaing ganito? Puede mo bang kudlitan ang inyong laman o lagyan man lamang ng isang tanda?

Leviticus 19:28 You shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor tattoo any marks on you: I am the LORD.

May mga kusang pagpapakababa na karumal-dumal sa Dios na aakalain mo na isang marapat na gawain ng isang nagbabanal o nagpapakabanal.

Col 2:18 Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshiping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind,

Col 2:20 Wherefore, if ye are dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances,

Col 2:21 (Touch not; taste not; handle not;

Col 2:22 Which all are to perish with the using;) according to the commandments and doctrines of men?

Col 2:23 Which things have indeed a show of wisdom in will-worship, and humility, and neglecting of the body; not in any honor to the satisfying of the flesh.

Di nga ba’t bawal kumain ng karne sa loob ng linggong ito? Isa raw paraan ng pag-aayuno. Masyadong maalwan na paraan ng pagtitika. Bakit hindi na lang isang linggo na walang kainan para mas solidong patunay na ito’y laban sa mga layaw ng katawan.

Pagkatapos nga ng pagkabuhay na mag-uli ni Cristo, ay makikita mo sila sa lugar na kung saan may mga masasarap na pagkain at maginhawang luho sa katawan. Tignan mo ang mga beach front, di ba punong-puno ng mga taong halos hubad na habang naliligo, na kung saan nagpipiyesta ang mga matang puspos ng pangangalunya idagdag pa ang mga taong nag-iinuman at nagsusugal?

2 Pet 2:14 Having eyes full of adultery, and that cannot cease from sin; beguiling unstable souls: they have a heart exercised with covetous practices; cursed children:

Hello! mga people of the world, ang mensahe sa pagkakapako ni Cristo ay ang pagtanggi sa sarili, sa mga kapahamakang dulot ng pita ng laman. Ang pagsunod sa kalooban ng Ama hanggang kamatayan.

Mt 16:24 Then said Jesus to his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

Sa pamamagitan ng espiritu santo, ang mga lihim at hiwaga ng Dios na nasa loob ng evangelio ni Cristo ay ipinahahayag sa atin, na ninanasa din namang mamasdan at malaman ng mga Anghel.

1 Pet 1:12 To whom it was revealed, that not to themselves, but to us they ministered the things which are now reported to you by them that have preached the gospel to you, with the Holy Spirit sent down from heaven; which things the angels desire to look into.

Maliban dito, alam ba ninyo na may ginawang pelikula ang Dios na panonoorin ng sanglibutan, at ng mga anghel, at ng mga tao. Mas makabuluhan ito na panoorin kaysa manood ng mga namamanata at nagsasadula ng pagpako kay Cristo. Ito ay ang mga walang patumanggang pagpatay sa nagbabanal Niyang mga lingkod hanggang sa mahusto ang bilang na kinakailangan, eksakto sa haka ng Kanyang puso.

1 Cor 4:9 For I think that God hath set forth us the apostles last, as it were appointed to death: for we are made a spectacle to the world, and to angels, and to men.

Katunayan, ang mga kaluluwang humahanap ng katarungan sa kanilang pagkamatay ay pinagpapahinga pa ng kaunting panahon, hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapuwa alipin at ng kanilang mga kapatid, na mga papatayin namang gaya nila.

Rev 6:10 And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth?

Rev 6:11 And white robes were given to every one of them; and it was said to them, that they should rest yet for a little season, until their fellow-servants also and their brethren, that should be killed as they were, should be fulfilled.

Ano nga ang semana santa bilang kasangkap sa katawan ni Cristo? Para lang siyang isang kulugo na walang pakiramdam na nasa katawan. Waring may kapurihan nguni’t walang halaga at pakinabang maging ito’y sumangkap, lumipas o mawala man.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: