Home > Personalidad > Hayag

Hayag

Mahirap malaman kung ang tao ay nagsisinungaling o hindi. Hindi kasi natin alam kung ano ang haka ng kanyang puso at kung ano ang kanyang iniisip. Wala ngang nakakaalam nito kung usapang tao ang pagbabatayan. Dangan kasi Dios lamang talaga ang nakakaalam patungkol sa puso ng tao.

Jer 17:9 Ang puso ay magdaraya ng higit kay sa lahat na bagay, at totoong masama: sinong makaaalam?

Jer 17:10 Akong Panginoon, ay sumisiyasat ng pagiisip, aking tinatarok ang mga puso, upang magbigay sa bawa’t tao ng ayon sa kanikaniyang lakad, ayon sa bunga ng kanikaniyang mga gawain.

Lk 16:15 At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagaaring-ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao; datapuwa’t nakikilala ng Dios ang inyong mga puso; sapagka’t ang dinadakila ng mga tao ay kasuklamsuklam sa paningin ng Dios.

Kaya naman ang salitang, hindi ako magnanakaw, ay salita ng tao lamang na hindi maaaring pagbatayan sapagka’t gaya ng nasusulat na ang bawa’t tao’y sinungaling.

Rom 3:4 Huwag nawang mangyari: oo, bagkus pa nga ang Dios ay tapat, datapuwa’t ang bawa’t tao’y sinungaling; gaya ng nasusulat, Upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita, At makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan.

Paano nga na sasabihin ng isang tao na hindi siya magnanakaw kung hindi naman siya nabigyan ng pagkakataong magnakaw at nang may malaking pagkakataon ito’y hindi naman niya ginawa? Papaanong sasabihin niyang hindi siya babaero kung wala namang babae na umakit sa kanya at kung mayroon man ito’y hindi nga niya pinatulan?

Ang salita ng isang tao kung ganun ay isang di tiyak na kaganapan na maaaring mangyari at malamang hindi kailanman mangyayari. Bagama’t ang mga salita ng Dios ay hayag sa ating lahat.

Deut 18:22 Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon: ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan, huwag mong katatakutan siya.

Sapagka’t ang Dios ay hindi nagsasalita ng may kasinungalingan.

Tit 1:2 Sa pagasa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Dios na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan;

Ang mga salita ng Dios ay hayag at walang halong daya, sapagka’t kung ano ang kanyang sinabi, tiyak na tiyak ito nga ang mangyayari. Puede ko bang sabihin ngayon nang may katiyakan, batay sa kanyang mga salita, na alam na alam ko kung ano ang nasa ng Kanyang puso?

Siya ay Dios na mapanibughuin.

Deut 5:9 Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila: sapagka’t akong Panginoon mong Dios ay mapanibughuing Dios, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak, sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapopoot sa akin;

Siya ay Dios ng mga buhay.

Mt 22:32 Ako ang Dios ni Abraham, at ang Dios ni Isaac, at ang Dios ni Jacob? Ang Dios ay hindi Dios ng mga patay, kundi ng mga buhay.

Siya ay Dios ng Pag-ibig.

1 Jn 4:8 Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka’t ang Dios ay pagibig.

Maaaring hindi mo gaanong kakilala ang personalidad ng mga taong nakapalibot sa iyo dahil ang mga haka ng kanilang puso ay hindi hayag sa atin, pero sino ngayon sa atin ang hindi nakakakilala sa Dios?

Gal 4:9 Datapuwa’t ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo’y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao’y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin?

Gal 4:10 Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon.

Sabi nga ng mga nagmamalasakit kuno, happy birthday, happy anniversary, happy etc., may you have many more blessings to come.

Gal 4:17 May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali’t, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila.

Advertisements
 1. Len
  May 21 at 3:18 pm

  base! basa po muna.. 🙂

  Like

 2. Len
  May 21 at 3:20 pm

  oo nga po,bawat tao ang hirap isipin kung sila ay totoo o nag sisinungaling..Minsan ang haka haka natin ang nagpapahamak satin, minsan naman nakabubuti itu,

  musta napo?

  Like

 3. May 23 at 3:32 pm

  hello po…nice post po.
  everything that God says is truth!! 🙂

  Like

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: