Home > Creation > Tubos

Tubos

Ano ito? Lahat na ginawa ng tao sa ilalim ng araw ay pawang mga walang kabuluhan.

Eccles 1:14 Aking nakita ang lahat na gawa, na nagawa sa ilalim ng araw; at, narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala.

Inihambing na parang isang anino na kapagdaka’y lumilitaw at sa kalauna’y nawawala.

Eccles 6:12 Sapagka’t sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kaniyang buhay, lahat ng mga kaarawan ng kaniyang walang kabuluhang buhay na kaniyang ginugol na gaya ng anino? sapagka’t sinong makapagsasaysay sa tao kung ano ang mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw?

Gaya rin ng mga kabataan na nagsilakad at nagsigulang patungo sa walang kabuluhang buhay.

Eccles 11:10 Kaya’t ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso, at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan: sapagka’t ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan.

Maging ang mga panaginip na binibigyan ng kahulugan ng mga nanghuhula ay pawang mga kasinungalingan na ginawa at ipinahayag ng may kahambugan.

Jer 23:32 Narito, ako’y laban sa kanila na nanghuhula ng mga sinungaling na panaginip, sabi ng Panginoon, at sinasaysay, at inililigaw ang aking bayan sa pamamagitan ng kanilang mga kasinungalingan, at sa pamamagitan ng kanilang walang kabuluhang kahambugan: gayon man ay hindi ko sinugo sila, o inutusan ko man sila; at hindi man pinakikinabangan nila ang bayang ito sa anomang paraan, sabi ng Panginoon.

Anopa’t kahit ang dunong ng mga pantas at marurunong ay ibinilang sa hanay ng mga walang kabuluhan.

1 Cor 3:20 At muli, Nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan.

Papaano ba na ang isang bagay na kakaunti ang halaga ay magkaroon ng malaking halaga? Isa itong halimbawa, Sa ganito nagkaroon ng halaga ang tubig na inumin ni Haring David.

2 Sam 23:15 At nagnais si David, at nagsabi, Oh may magbigay sana sa akin ng tubig sa balon ng Bethlehem, na nasa tabi ng pintuang-bayan!

2 Sam 23:16 At ang tatlong malalakas na lalake ay nagsisagasa sa hukbo ng mga Filisteo, at nagsiigib ng tubig sa balon ng Bethlehem, na nasa siping ng pintuang bayan, at kinuha, at dinala kay David: nguni’t hindi niya ininom yaon, kundi kaniyang ibinuhos na handog sa Panginoon.

2 Sam 23:17 At kaniyang sinabi, Malayo sa akin, Oh Panginoon, na aking gawin ito: iinumin ko ba ang dugo ng mga lalake na nagsiparoon na ipinain ang kanilang buhay? kaya’t hindi niya ininom. Ang mga bagay na ito ay ginawa ng tatlong malalakas na lalake.

Tatlong malalakas na lalake laban sa hukbo ng mga Filisteo? Hindi kaya grupo ito ni Bruce Lee, Jacky Chan at Jet Li?

Ano nga kung ganun ang tao, bakit tayo nilikha kung wala pala tayong kabuluhan?

Kahi’t na ang pera kung walang katumbas na pakinabang ay isang papel lamang na walang presyo o halaga, malibang ito’y tumbasan ng pilak o ginto o ng batong mahalaga.

1 Pet 1:18 Na inyong nalalamang kayo’y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang;

1 Pet 1:19 Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga’y ang dugo ni Cristo:

Ano ba tayo? Tinubos kahit walang halaga?

Jas 2:20 Datapuwa’t ibig mo bagang maalaman, Oh taong walang kabuluhan, na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog?

Tit 2:14 Na siyang nagbigay ng kaniyang sarili dahil sa atin, upang tayo’y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan, at malinis niya sa kaniyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa, upang maging kaniyang sariling pag-aari.

Oh tao, mananatili ka pa rin ba sa walang kabuluhang ligaya na dulot ng sanglibutan?

1 Tim 5:6 Datapuwa’t ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagama’t buhay ay patay.

Sinoman ngang magibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Dios.

2 Tim 2:15 Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan.

Advertisements
  1. May 28 at 12:27 am

    hello po…nice post here.

    Like

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: