Mass Indoctrination

mass indoctrination

Dumalo sa pagbubukas ng Mass Indoctrination sessions sa lahat ng Ang Dating Daan Coordinating Centers.

Para malaman ang schedule ng mass indoctrination, tumawag o alamin ang address ng pinakalamalapit na lokal sa inyong lugar.  Maaari pong magpadala ng e-mail sa addcentral@gmail.com o bisitahin ang link: http://angdatingdaan.org/forms/contact-us

Salamat po sa Dios at sa Panginoong Hesus!

Advertisements
%d bloggers like this: