Home > Nakaugalian > Contribution

Contribution

Ang isang samahan na nasa Dios ay hindi tumatanggap ng anoman o tulong na salapi kaninoman. Hindi sa Dios ang mga ganitong samahan na kahit kanino na lamang ay humihingi.

Mt 10:8 Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonio: tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad.

3 Jn 1:7 Sapagka’t dahil sa Pangalan, ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anoman sa mga Gentil.

Hindi rin sa Dios ang mga samahan na nagpapatupad ng abuloy o tithes na sampung (10%) bahagi ng tinatangkilik, sapagka’t ito’y nag-uutos ng takdang halaga na taliwas sa utos ng sariling pagpapasya.

2 Cor 9:7 Magbigay ang bawa’t isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso: huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan: sapagka’t iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya.

May mga ipinapatupad na bawal kainin at ipinagbabawal ng Espiritu Santo sa lahat ng mga nananampalataya lalong lalo na sa kagaya nating mga Gentil.

Acts 15:28 Sapagka’t minagaling ng Espiritu Santo, at namin, na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan:

Acts 15:29 Na kayo’y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga diosdiosan, at sa dugo, at sa mga binigti, at sa pakikiapid; kung kayo’y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo.

Ang balot ay isang halimbawa ng pagkain na namatay sa sarili at bawal na kaiinin ng isang sumasampalataya kay Cristo.

Ang dinasalang pagkain ng mapagpaimbabaw na pari o pastor na nag-iibig manalangin ng nakatayo upang makita ng mga tao ay di dapat kainin ng isang sumasampalataya kay Cristo.

Ang pagkain na galing sa isang Pista ay inihanda dahil sa mga santo at hindi sa Dios, hindi ito nararapat kainin ng isang Kristiyano.

Ang mga ito ay maliwanag na halimbawa ng kasalanang pakikiapid at mga laban sa aral ng espiritu.

2 Cor 6:15 At anong pakikipagkasundo mayroon si Cristo kay Belial? o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya?

Sapagka’t ang kasalanang nagawa laban sa Espiritu Santo ay hindi ipinatatawad kailanman ng Dios.

Mt 12:31 Kaya’t sinasabi ko sa inyo, Ang bawa’t kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao; datapuwa’t ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad.

Maliban sa ipinagbabawal ng Espiritu Santo ang lahat ng pagkain ay dapat kainin kung tinatanggap ng may pagpapasalamat maging ito’y anyaya ng hindi sumasampalataya.

1 Cor 10:27 Kung kayo’y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon; ang anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi.

Advertisements
  1. April 7 at 6:03 am

    maraming salamat po sa iyong artikulo. tandaan po natin na hindi kokontrahin ng Diyos ang sarili niyang mga salita.

    Pagpalain Niya pa po kayo ng lalo…

    Be blessed.

    napadaan lang po!

    Like

    • kaspangarigan
      April 7 at 7:27 am

      Tama ka, hindi kokontrahin ng Dios ang Kanyang sariling salita. Sapagka’t bawa’t salita ay may pinatutungkulan at may kinauukulan sa iba’t ibang panahon.

      Ang 10% tithes halimbawa ay utos lamang sa Israel dahilan sa kanilang pagsamsam ng mga ari-arian sa karatig bayan at inaangkin naman ng mga Pastor na bulaan dahil sa pakinabang.

      At may mga salita Siyang itinawid ng mga Apostol na di kailanman mauunawaan ng mga walang tiyaga.

      2 Pet 3:16 Gayon din naman sa lahat ng kaniyang mga sulat, na doo’y sinasalita ang mga bagay na ito; na doo’y may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila.

      Ang pagkain ng karne ng baboy ay bawal sa mga Israel dahil ito’y marumi at karumal-dumal bagama’t ipinahintulot ng Dios sa panahon ni Cristo.

      Acts 10:14 Datapuwa’t sinabi ni Pedro, Hindi maaari, Panginoon; sapagka’t kailan ma’y hindi ako kumain ng anomang bagay na marumi at karumaldumal.

      Acts 10:15 At muling dumating sa kaniya ang tinig sa ikalawa, Ang nilinis ng Dios, ay huwag mong ipalagay na marumi.

      Salamat sa pagtanaw sa aking munting tahanan.

      Like

  2. April 7 at 12:05 pm

    thanks for this post.. love the text in 2cor 9:7.

    Like

    • kaspangarigan
      April 7 at 10:54 pm

      I love that verse too. Thanks for regularly dropping by..

      Like

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: